Hemsidan > VR-koncernen > Koncernstruktur
|

VR ägs till hundra procent av staten

Staten äger hela aktiestocken till VR-koncernens moderbolag VR-Group Ab. Ägaren representeras av ägarstyrningsenheten vid statsrådets kansli. Ägarstyrningsenheten har beslutsmakt på VR-Groups bolagsstämma.

Enligt principerna för ägarstyrning utnämner bolagsstämman medlemmarna i VR-Group Ab:s styrelse och förvaltningsråd. Dessa beslutar om bolagets strategiska linjedragningar. Staten förutsätter att det statliga bolaget fungerar lönsamt och gör ett positivt resultat.