Vihrein valinta

Ympäristö on meille tärkeä. Vaikka juna on jo nyt vihrein valinta, aina voi tehdä enemmän. VR haluaa sitoutua pitkäjänteiseen ympäristötyöhön, ja siksi konserni on antanut viisi lupausta ympäristölle vuosiksi 2013–2020. Lupausten avulla VR haluaa hillitä ilmastonmuutosta ja säästää luonnonvaroja.

Viisi lupausta ympäristölle
1. Energiaa säästäen eteenpäin

Energiatehokkuus on tärkeää maapallon hyvinvoinnille – se säästää luonnonvaroja ja hillitsee ilmastonmuutosta. Liikenne on yksi suurimmista energiankuluttajista. Teknologian kehittymisestä huolimatta energiankulutus jatkaa kasvuaan samalla, kun liikenne lisääntyy. EU:n tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta 20 % vuoteen 2020 mennessä. Olemme mukana talkoissa. Tavarajunaliikenteen energiatehokkuus on jo parantunut paljon. Vuosituhannen alusta vuoteen 2012 energiankulutus on laskenut 15 %. Matkustajajunien energiatehokkuudessa emme ole onnistuneet yhtä hyvin. Esimerkiksi matka-aikojen lyhentäminen on lisännyt kulutusta. Olemme kuitenkin ottaneet edistysaskeleita. Uusissa sähköjunissamme jarrutusenergian voi hyödyntää uudestaan energiana. Olemme myös kouluttaneet veturinkuljettajia taloudelliseen ajotapaan. Jatkamme tästä energiaa säästäen eteenpäin.

Tavoite:

Energiatehokkuus paranee junaliikenteessä 20 %.

Mittari:

Energiankulutus megajouleina henkilö- tai tonnikilometriä kohti

Keskeiset toimenpiteet:

 • Lisäämme sähkövetoista liikennettä uusien sähköveturiemme myötä.
 • Otamme vetureissa käyttöön taloudellista ajamista tukevaa teknologiaa.
 • Kasvatamme junamatkustuksen houkuttelevuutta.
 • Parannamme tavarakuljetusten tehokkuutta.
 • Hankimme energiatehokkaampaa kalustoa.
 • Kehitämme kiinteistöjemme valaistusta ja LVI-tekniikkaa.
 • Hyödynnämme infrarakentamisessa koneohjausta, koska se lyhentää työaikaa ja vähentää polttoaineen kulutusta.

2. Uusiutuvaa energiaa enemmän

Liikenne on riippuvainen fossiilisesta polttoaineesta, eli öljystä. Sen käyttöä on vähennettävä, koska fossiiliset polttoaineet kiihdyttävät ilmastonmuutosta.EU:n tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden osuutta 20 % vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvaa energiaa saadaan esimerkiksi tuulesta, auringosta ja vedestä. Me VR:llä olemme jo siirtyneet kokonaan vesivoimalla tuotetun sähkön käyttöön. Noin puolet kaikesta energiastamme on peräisin uusiutuvista lähteistä. Tavoitteenamme on, että luku olisi vieläkin isompi.

Tavoite:

Uusiutuvan energian osuus VR Groupin energiankulutuksesta on yli 60 %.

Mittari:

Uusiutuvan energian %-osuus kaikesta konsernin käyttämästä energiasta.

Keskeiset toimenpiteet:

 • Hankimme VR Groupin sähkön uusiutuvista lähteistä.
 • Lisäämme biopolttoaineiden osuutta nestemäisten polttoaineiden käytössä.
 • Kasvatamme uusiutuvan energian käyttöä kiinteistöjen lämmityksessä.

3. Puhtaan maan ja maiseman puolesta

VR Groupin junat, rekat, linja-autot, asemat ja varikot ovat olleet olennainen osa suomalaista maisemaa jo 150 vuotta.VR on jo vuosien ajan puhdistanut maata, joka on pilaantunut ennen konsernin yhtiöittämistä kaluston kunnossapidon ja tankkauksen vuoksi. Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuudesta on huolehdittu ennaltaehkäisyllä ja varautumisella. Merkittäviä vuotoja ei olekaan sattunut vuosiin. Junissa, asemilla, konepajoilla, varikoilla, työmailla ja terminaaleissa siisteys on tärkeä asia.Välitämme siitä, miltä maisema näyttää myös tulevaisuudessa. Siksi jatkamme työtä puhtaan maan ja maiseman puolesta.

Tavoite:

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ja kemikaaleja käytettäessä ei satu merkittäviä maaperän pilaantumista aiheuttavia vuotoja. Vähintään 85 % asiakkaistamme on tyytyväisiä siisteyteen junissa ja asemilla.

Mittarit:

Pienten ja merkittävien VAK-vuotojen lukumäärä, junamatkustajien tyytyväisyys (%) asemien ja junien siisteyteen.

Keskeiset toimenpiteet:

 • Jatkamme maaperämme puhdistamista maankäytön muutosten ja rakentamisen yhteydessä sekä katselmusten ja tutkimusten perusteella.
 • Ennaltaehkäisemme onnettomuuksia vaarallisten aineiden kuljettamisessa tarkastamalla vaunuja, kouluttamalla henkilöstöä ja tekemällä ratapihoille turvallisuusselvityksiä ja pelastussuunnitelmia.
 • Parannamme asemaympäristöjen viheralueiden suunnittelua ja kunnossapitoa.

4. Vähemmän kulutusta, enemmän kierrätystä

Maapallon luonnonvarat vähenevät, kun kulutus kasvaa. Samalla kasvavat jätemäärät. Hyödyntämällä materiaaleja tehokkaammin, järjestämällä jätehuolto paremmin ja kierrättämällä enemmän säästetään luonnonvaroja ja ehkäistään jätteiden syntyä.VR Groupissa hyvä esimerkki materiaalien tehokkaasta käyttämisestä ja elinkaariajattelusta on uusien junavaunujen valmistaminen vanhoista vaunuista. Olemme esimerkiksi muuttaneet omalla konepajallamme vanhat turvevaunut raakapuu- ja hakevaunuiksi. VR Groupin jätteestä vuonna 2011 kierrätykseen meni 58 %. Haluamme vähentää kaatopaikalle joutuvan jätteen määrää entisestään kuluttamalla vähemmän ja kierrättämällä enemmän.

Tavoite:

Kaatopaikalle joutuvan jätteen osuus jätteen kokonaismäärästä on alle 15 %.

Mittari:

Kaatopaikalle joutuvan jätteen %-osuus jätteen kokonaismäärästä (pois lukien romutettu kalusto).

Keskeiset toimenpiteet:

 • Parannamme jätteiden lajittelua ja kierrätystä junissa sekä asemilla.
 • Hyödynnämme radan rakentamisessa ja kunnossapidossa koneohjausta, joka tehostaa materiaalien käyttöä.

5. Vihrein valinta

VR Group haluaa olla turvallisin ja ympäristöystävällisin kumppani asiakkailleen ja yhteiskunnalle. Tavoite vaatii energia- ja materiaalitehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttämistä. Lisäksi tarvitaan edelläkävijyyttä ja innovatiivisuutta uusien ympäristöratkaisujen kehittämiseksi.Jo nyt 80 % matkustajaliikenteen asiakastutkimukseen vastanneista pitää VR:n toimintaa ympäristöystävällisenä. Uskomme, että osuutta voi kasvattaa ahkeralla työllä ja avoimella viestinnällä.

Tavoite:

VR:n toimintaa ympäristöystävällisenä pitävien määrä kasvaa 2 %-yksikköä.

Mittari:

Yrityskuvatutkimuksessa VR:ää ympäristöystävällisenä pitävien %-osuus.

Keskeiset toimenpiteet:

 • Kehitämme hiilineutraaleja matkustamisen ja logistiikan palveluita.
 • Lisäämme viestintää ympäristöasioista.
 • Koulutamme henkilöstöä toimimaan ympäristön kannalta vastuullisesti.
 • Painotamme hankinnoissa ympäristöasioita entistäkin enemmän.
 • Otamme ympäristön paremmin huomioon myös toimistotyössä ja IT-laitteiden käytössä.